Chefshandledning och coachning 

       Tillbaka till föreg sida

 

I chefshandledning/coachning:

bearbetar vi frågeställningar utifrån tre aspekter: inre - yttre - transformativ.
Den yttre aspekten handlar om synbara resultat inom det område du söker stöd för. Den inre aspekten handlar om mer psykologisk/själslig vägledning där självkänsla, glädje, mod, värden och mening är nyckelord. Här utforskar och upptäcker du din upplevelse av ditt syfte, din potential samt de mentala och känslomässiga blockeringar som kommer i öppen dager via den aktuella problemställningen. Den transformativa aspekten innebär att du blir coachad i de förändrings- och integrationsprocesser som följer av dina insikter. Vi går igenom beslutsprocesser som visar olika valmöjligheter, din vilja, din villighet att kommunicera och förverkliga dig själv i din yrkesroll.
Min roll som handledare är att stödja dig i den process av förverkligande som ofta kräver kärlek, sanning, vilja, mod, uthållighet och handlingskraft i din ledarroll.
I min verktygslåda finns, förutom min långa erfarenhet som chef, ledare, coach och pedagog en mängd redskap som kan stärka och förtydliga ditt ledarskap, bl a:

KBT, MI, Psykosyntes, Holistisk Filosofi, Sokratisk samtalsmetodik, Lösningsfokusering, Kom-munikationstekniker, Mental träning, Meditationsteknik (ZaZen), Reflektions- och dialogtekniker, Hälsa, Friskvård samt Kroppsmedvetenhet.


Under handledningen väver jag in följande tema i de frågor, tankar och problem som du för med dig in i vårt möte:


* ledarskap och kallelse
* vision, mission och uppgift
* värdebaserat ledarskap
* människosyn och etik
* självkännedom
* överföringar och motöverföringar i ledarrollen
* djuproller, arketyper och typologier
* teambuilding, gruppdynamik och systemiskt tänkande
* konfliktstilar
* krishantering

Vi beaktar såväl yttre som inre faktorer där verksamhetens resultat är beroende av den stil som ledaren använder och hur denne orienterar sig i förhållande till de relationer, uppgifter och problem som verksamheten presenterar.

* Ledning och styrning, ledarskap på systemisk grund
* Eget ledarskap och personlig ledarstil
* Verksamhetsplanering och målsättningsarbete
* Organisations- och verksamhetsutveckling
* Förändringsmetodik och grupprocess
* Kommunikation; t ex Motiverande Samtal
* Arbetsmiljö aspekter
* Pedagogisk grundsyn
* Lärmiljö

Som din handledare i ditt ledarskap och chefsutövande ser jag som min uppgift att frigöra den vishet, kunskap och förmåga som redan finns inom dig.
Handleda är för mig att "leda vid handen". Detta innebär att följa dig som yrkesutövare genom din framställning av en uppkommen problemställning. Processen handlar om att utforska och upptäcka lösningar som stämmer med dina värderingar och med organisationens syfte, värderingar och vedertagen praxis. Målet är att omsätta lösningen till yrkesetiskt handlande som gagnar organisationen, ledaren, medarbetaren och kunden.

Kontakta mig för mer information, upplägg och priser.